Teman

Normkritisk pedagogik, pedagogik och didaktik samt kreativa pedagogiska metoder är de teman som jag arbetar med.

Normkritisk pedagogik

Vad är normkritisk pedagogik?

Normkritisk pedagogik är ett begrepp som de senaste tio åren etablerats i Sverige och till viss del i Finland och Norge. Internationellt finns dock inte detta begrepp alls, då talas det istället om exempelvis intersektionalitet, interkulturalitet eller icke förtryckande undervisning. Begreppet normkritik har sitt ursprung i normkritisk pedagogik, begreppet kommer alltså från resonemang knutet till undervisning och lärande.

Normkritisk pedagogik
Vad är pedagogik och didaktik?

Pedagogik kommer från det grekiska ordet paidagôgikê och betyder ‘som hör till uppfostran och vetande’. Pedagog var benämningen på de äldre slavarna i Aten som under antiken följde familjens söner (nej, inte döttrar) till och från skolan, samt undervisade dem. Didaktik är en del av pedagogikämnet och fokus ligger på undervisningens och inlärningens teori och praktik. Didaktik kommer från grekiskans didaktikoʹs som betyder ’undervisande’. 

Normkritisk pedagogik
Kreativa metoder

Begreppet kreativa metoder har jag lånat från pedagogen Katrin Byréus och hennes bok Lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder. Begreppet är samlingsnamn för olika kreativa arbetsmetoder och förhållningssätt som kan användas i pedagogiskt arbete, som didaktiska redskap. Kreativ pedagogik kombinerar upplevelser, känslor, reflektioner och faktakunskaper på ett sätt som leder till fördjupat lärande och ökad inkludering. Och så blir det roligare, och då lär vi ännu mer.