Kreativa metoder inom pedagogik

Kreativ pedagogik kombinerar upplevelser, känslor, reflektioner och faktakunskaper på ett sätt som leder till fördjupat lärande och ökad inkludering. Då blir det roligare, och då lär vi ännu mer.

 

Kreativ pedagogik

Begreppet kreativa metoder har jag lånat från pedagogen Katrin Byréus och hennes bok Lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder. Begreppet är samlingsnamn för olika kreativa arbetsmetoder och förhållningssätt som kan användas i pedagogiskt arbete som didaktiska redskap. 

Kreativa metoder utgår ifrån ett dramapedagogiskt förhållningssätt och dramapedagogiska metoder men har också influenser från handledningsarbete. Det handlar om enkla övningar, gruppövningar, improvisation, värderingsövningar, statyövningar eller forumteater. Kreativ pedagogik innehåller även olika slags samtalsstrukturerande metoder som reflekterande team eller vattentrappa. Detta demokratiserar arbetet i grupper. Metoderna inom kreativ pedagogik gör att människor pratar med varandra på nya sätt och med nya perspektiv. Det gör också att många kommer till tals på olika sätt vilket gynnar både ett inkluderande och ett utvecklande klimat i gruppen.

För att metoder inom kreativ pedagogik ska fungera är det viktigt att det man gör är, som Byréus beskriver det, lagom ovanligt för den aktuella gruppen. Detta kan variera beroende på sammanhang. Ibland kan man uppleva ett rollspel som ”för ovanligt”, medan det i ett annat sammanhang är just vad gruppen behöver för att bli utmanad till nytt lärande. 

Det som gör kreativa metoder och kreativ pedagogik utvecklande är att den tar sin utgångspunkt i upplevelsen, känslan och den personliga erfarenheten . De kreativa metoderna blir en katalysator för utveckling, lärande och kommunikation eftersom upplevelserna skapar känslor och personligt engagemang. Detta gör att lärandet blir angeläget, meningsfullt och lustfyllt. Kom ihåg att som pedagog behöver du hitta metoder som fungerar inkluderande för alla i den aktuella gruppen. 

Upplevelsebaserat lärande

Att arbeta med kreativa metoder inom pedagogiken är ett sätt att arbeta med upplevelsebaserat lärande. Detta är ett holistiskt sätt att se på lärande som utbildningsteoretikern David Kolb utvecklat. Enligt Kolbs modell sker lärande genom att:

  1. Vi får egna erfarenheter genom olika konkreta upplevelser. 
  2. Därefter kan vi reflektera över det vi upplevt. 
  3. Därefter kan pedagogen ge tillgång till fakta och teori för att begreppsliggöra upplevelserna. 
  4. Med denna nya kunskap kan vi sedan pröva våra nya erfarenheter i praktiken. Detta ger upphov till nya upplevelser, och så är cirkeln igång igen.

 

Kolb menar att en lärprocess behöver innehålla alla dessa delar för att bli holistisk. Att bara göra övningar utan reflektion leder inte till ett utvecklat lärande, inte heller att endast läsa en teoretisk text. Men om dessa kopplas samman och får möjlighet att bidra till varandra kan man skapa meningsfullhet och angelägenhet i lärprocessen.