Publikationer om normkritik och pedagogik

MINA PUBLIKATIONER

I följande publikationer har jag medverkat som författare och ibland även som redaktör.

Normkritiska perspektiv i pedagogisk verksamhet (2023)

De normer som förmedlas i förskola, fritidshem och skola har stor betydelse för barns uppväxtmiljö samt för deras identitets- och kunskapsutveckling. Utgångspunkten i denna bok är att de som arbetar i pedagogisk verksamhet behöver kunskap och färdigheter för att granska och förändra normer som på olika sätt begränsar och exkluderar med hjälp av ett normkritiskt perspektiv. Boken tar sig an nya teoretiska perspektiv på kön, klass, hudfärg och funktionsvariation, erbjuder reflektion kring profession och förhållningssätt samt fördjupar sig i didaktiska utmaningar och möjligheter. Jag har varit redaktör för boken tillsammans med Lena Sotevik (Göteborgs universitet) och bidra med ett kapitel som fokuserar på hur normkritiska perspektiv behöver ses som en del av lärarens didaktiska arbete, snarare än en metod "vid sidan av".

Interkulturella dimensioner

Interkulturella dimensioner (2021)

Svensk pedagogisk forskning har under ett flertal år utvecklat interkulturella perspektiv, såväl metodiskt som teoretiskt. I denna antologi presenteras aktuell forskning. Mitt bidrag handlar om hur normkritisk pedagogik kan förstås i relation till interkulturell pedagogik. Min huvudpoäng är att normkritiska perspektiv är ett analysverktyg som kan bidra till att synliggöra monokulturella föreställningar, men normkritiken säger inget om hur den pedagogiska verksamheten kan fungera för att vara inkluderande. Detta bidrar dock det interkulturella perspektivet med, med målsättningen att skapa en diversifierad normalitet i undervisningen.

Normkritisk pedagogik-framväxten och utvecklingen av ett nytt begrepp i den svenska utbildnings-kontexten. Lotta Björkman.

Normkritisk pedagogik – framväxten och utvecklingen av ett nytt begrepp i den svenska utbildnings-kontexten (2020)

Denna PeerReviewade artikel diskuterar framväxten av och kritiken mot normkritisk pedagogik i Sverige samt begreppets utveckling i relation till de samhällskontexter som begreppet har växt fram i, kontexter vilka har haft betydelse för hur normkritisk pedagogik har kommit att förstås, tolkas och användas. Ambitionen är att med de resonemang som förs fram bidra till den nordiska diskussionen avseende begreppets innebörd, praktik och utveckling. Jag var huvudredaktör för artikeln.

Normkritisk pedagogik. Perspektiv utmaningar och möjligheter, 2019. Redaktör och medförfattare Lotta Björkman

Normkritisk pedagogik - Perspektiv, utmaningar och möjligheter (2019)

En antologi i vilken begreppet normkritisk pedagogik diskuteras utifrån hur det uppfattats och använts under de tio som begreppet utvecklats. Bokens kapitel är skrivna av både akademiker och verksamma lärare på olika stadier. Jag är både redaktör för boken och har skrivit ett kapitel. Boken har sålts i över 6000 exemplar och finns på 117 olika bibliotek runt om i Sverige

Att leda normkritiska samtalsgrupper. Lotta Björkman.

Att leda normkritiska samtalsgrupper (2015)

Ett metodmaterial för verksamma inom Statens institutionsstyrelse som syftar till att bidra med kunskap om hur personal kan leda samtalsgrupper som både tar upp teman knutet till normkritiska perspektiv men också hur detta påverkar samtalsledarens förhållningssätt. Skriven tillsammans med Lisa Malmberg.Fotboll för alla, 2011. Ett metodmaterial för en mer inkluderande fotbollsverksamhet med stöd av ett normkritiskt perspektiv. Lotta Björkman.


Fotboll för alla (2011)

Ett metodmaterial som handlar om hur hur tränare och klubbar kan bidra till en mer inkluderande fotbollsverksamhet, med stöd av ett normkritiskt perspektiv. Materialet inbegriper även en rad filmer som kan användas tillsammans med utbildningsmaterialet. I detta material etablerade vi begreppet mikrohandlingar. Skrivet tillsammans med Lisa Malmberg för AIK-fotboll.


Scenus – En introduktion till normkritisk gestaltning (2011)

Ett metodmaterial som riktar sig till drama- och teaterpedagoger och som handlar om hur de kan tillämpa ett normkritiskt perspektiv i olika delar av sin verksamhet. Både inåt, i relation till gruppen och individerna i den, men också utåt i relation till publiken. Boken är tyvärr slut på förlaget och det finns inga planer på ett nytryck. Skriven tillsammans med Frida Sandegård för Amatörteatrarnas Riksförbund.

Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier för förändring, 2009. Den första boken som beskrev begreppet normkritisk pedagogik. Lotta Björkman.

Normkritisk Pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring (2009)

Den första boken som beskrev begreppet normkritisk pedagogik. En antologi med texter som ur både akademiska och praktiska perspektiv och utifrån feministiska, queerteoretiska och intersektionella angreppssätt undersöker vad normkritiska perspektiv kan innebära och hur de kan användas i olika verksamheter. Mitt kapitel heter "en skola i frihet - med misstagens hjälp" och handlar om hur jag som gymnasielärare på olika sätt försökte tillämpa ett normkritiskt perspektiv i mitt dåvarande arbete.

I normens öga 2008, en metodbok för högstadielärare kring ämnen som rör diskriminering och kränkningar. Lotta Björkman.

I normens öga (2008)

Detta var den metodbok som för första gången tog upp vad som sedan kom att kallas för ett normkritisk perspektiv. Den är utgiven av stiftelsen Friends och syftet med boken var att ge främst högstadielärare möjlighet att arbeta med orsakerna bakom det som skapar diskriminering och kränkningar, snarare än att bemöta och hantera konsekvenserna av detta. Mitt bidrag i boken, detta var den första boktext jag skrev, var olika dramapedagogiskt inspirerade övningar som skulle kunna bidra till att synliggöra och diskutera normer i socialt samspel.


VAD ANDRA SKRIVIT OM MITT ARBETE

FÖRELÄSNINGAR OCH FILMKLIPP

Lika möjligt oavsett kön

Jag och andra lärare reflekterar i Lärlabbet kring hur könsmönster skapas och kan omskapas i skolan.

Normkritik i undervisningen

Vad gör vi utan att ens tänka på det, och hur kan normkritiska perspektiv byggas in i undervisningen? Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna.

En skola fri från rasism

Jag visar i denna föreläsning för Lärarnas Riksförbund på behovet av normkritiska perspektiv i skolan. Jag ger handfasta tips på hur vi som blivande eller redan verksamma lärare kan arbeta för en mer öppen och inkluderande skola för alla.

Vad innebär normkritisk pedagogik?

Jag beskriver i detta samtal med Lärarförbundet vad jag tänker att normkritiska perspektiv i pedagogiskt arbete innebär.

Normer i fokus

Jag beskriver min syn på normkritisk pedagogik i UR-skolas program Normer i fokus.