Inbjudan till workshop på Södertörns högskola: Forskning om normkritik som begrepp och/eller praktik

 

Ett etablerat begrepp med 10 år på nacken
Det är idag över 10 år sedan normkritik som begrepp för första gången förekom i myndighetsrapporten Diskriminerad, trakasserad, kränkt (Skolverket, 2009) och vidare utvecklades i antologin Normkritisk pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring (Bromseth & Darj, 2010). Begreppet, i olika former, har sedan dess fått ett mycket stort genomslag i en mängd olika sammanhang och har rekommenderats av olika myndigheter, bland annat Skolverket. Samtidigt har det blivit starkt kritiserat, främst i den mediala debatten. Flera närliggande begrepp har utvecklats och använts såsom t. ex normmedvetenhet och normkreativitet. Begreppet har framför allt använts och praktiserats inom skolvärlden men det har även utvecklats inom exempelvis kultursfären, juridiken, sociologin och som ett generellt samhälleligt begrepp.

Forskning saknas – men behövs
Fortfarande är dock forskningen om begreppet och dess tillämpning fåtalig, vilket är problematiskt då det är så spritt och använt. Vi vill därför bjuda in till en heldags workshop med fokus på kritiska vetenskapliga samtal kring aktuell och framtida forskning som fokuserar på normkritik som begrepp och/eller praktik. Syftet med workshopen är att samla forskare som på olika sätt och inom olika discipliner forskar om eller har forskningsidéer avseende detta område för att diskutera och samtala kring var forskningen står idag men också att undersöka möjligheter för framtida samarbeten, nätverk eller gemensamma projekt.
Vi tänker oss att en rad olika perspektiv är intressanta, till exempel:
• Inom vilka områden används och hur förstås normkritik som begrepp och/eller praktik idag?
• Hur ser relationen mellan teoretiska perspektiv och praktiken ut?
• Hur har begreppet, praktiken och förståelsen av begreppet utvecklats och förändrats historiskt?
• Hur ser relationen till andra teoretiska eller praktiska begrepp ut – inom olika discipliner?

När, var och hur?
Workshopen äger rum på Södertörns högskola den 21/10 klockan 9.00 – 17.00.
Betoningen kommer att ligga på samtal, diskussioner och utbytande av idéer med utgångspunkt i det som presenteras. Det finns tyvärr inte medel för att betala resor och hotell, men Södertörns högskola bjuder på lunch och fika för deltagarna.

Anmäl intresse – skicka abstract/beskrivning
Om du är intresserad av att delta på workshopen och presentera pågående forskning eller en forskningsidé så anmäler du dig genom att skicka en intresseanmälan till Lotta Björkman (lotta.bjorkman@sh.se) eller Helena Hill (helena.hill@sh.se) senast den 15/4 2022. Beskriv om du vill:
1) Presentera ett pågående forskningsprojekt – bifoga då ett abstract (ca halv A4-sida) eller
2) Presentera ett forskningsintresse/en forskningsidé som du ännu inte kommit igång med men som du vill diskutera – bifoga en kortare text om din idé (upp till en halv A4-sida)
Vi återkommer med besked om deltagande senast den 15/5 2022.

Preliminärt program den 22 oktober 2022
9.00-9.30: Inledning Lotta Björkman och Helena Hill
9.30 – 12.00: Forskningspresentationer (inklusive paus och förmiddagsfika)
12.00 – 13.00: Lunch
13.00- 15.30: Forskningspresentationer
15.30 – 16.00: Eftermiddagsfika
16.00 – 17.00: Uppsummering och diskussion om gemensamma projekt, nätverk etc.
18.00 – 20.00: Gemensam middag till självkostnadspris

Frågor?
Skicka ett mail till Lotta Björkman (lotta.bjorkman@sh.se) eller Helena Hill (helena.hill@sh.se)

Välkomna!
Lotta Björkman & Helena Hill
Södertörns högskola