Case: Handledning och undersökningar

RFSU-Malmö – Handledning och utbildning om pedagogik och didaktik

RFSU-Malmö upplevde ett behov av att utveckla sin pedagogiska kompetens, personalen beskrev det som att de kände sig som ”tråkiga föreläsare”, de vill bli bättre och kunna inspirera till ökat förändringsarbete. De ville få mer kunskap om vad pedagogiskt arbete innebär men också konkreta tips och idéer gällande hur de kunde utveckla sin utbildningsverksamhet. Jag genomförde två utbildningstillfällen (heldagar), ett på våren och ett på hösten, där vi både teoretiskt och praktiskt undersökte hur deras utbildningsarbete kunde förstås och utvecklas utifrån pedagogiska, didaktiska och kreativa perspektiv.

Varbergs kommun – handledning av projektledare inom kommunen

En grupp bestående av pedagoger, psykologer och specialpedagoger inom barn- och elevhälsan i Varbergs kommun hade i uppdrag att driva ett normkritiskt utvecklingsarbete på förskolor/skolor i kommunen. Inom ramen för detta uppdrag var den aktuella gruppen intresserade av stöttning i hur ett övergripande utvecklingsarbete skulle kunna utformas. Ex. i form av att skapa en gemensam utgångspunkt avseende normkritiska perspektiv, idéer kring vad konkretisering kan innebära samt stöd i hur arbetet kan organiseras på de olika enheterna och på länge sikt. Jag genomförde återkommande digital handledning, som fokuserade både på normkritiska perspektiv och på didaktik, med den ansvariga gruppen.

Uppsala universitet, teologiska institutionen – undersökning med fokus på interkulturalitet

Lika villkorskommittén vid teologiska institutionens på Uppsala universitet ville, inom ramen för projektet ”jämställdhetsintegrering i ny grundutbildning” undersöka hur deras pågående arbete med normkritik och breddad rekrytering framkom i styrdokument och reell undervisning på de två kandidatprogrammen, religionsvetar- och teologprogrammet. Jag genomförde utifrån detta identifierade behov en genomlysning av formativ karaktär av programmens kursplaner och studiemanualer samt genomförde gruppintervjuer med studenter på de bägge programmen. Uppdraget summerades i en rapport som presenterades på en utbildningsdag där jag även fortbildade kring normkritiska perspektiv i koppling till interkulturalitet.