Case: Textproduktion

Normstorm – textproduktion och konsult med fokus på normkritisk pedagogik

Jönköpings kommun har sedan längre drivit projektet Normstorm. Det har inom projektet en stor mängd material och metoder vilket till viss del sammanställts i skriftlig form. 2016 upplevde projektgruppen ett behov av att utveckla, fördjupa och skärpa den utarbetade dokumentationen kring normstorms arbetssätt och metoder. Detta i syfte att kunna kommunicera ut alla delar tydligt och effektivt till målgruppen så att det kan fungera som ett stöd och hjälp för pedagoger. I relation till detta arbete bidrag jag som konsult med stöd avseende expertstöd, textproduktion och kvalitetsgranskning. Detta i form av utbildningsdagar, handledning och textproduktion i det metodstöd som skapades.

MÄN – textproduktion och konsult med fokus på normkritisk pedagogik

Organisationen MÄN har inom sin stödjour killar.se volontärer som arbetar med att via chatt föra stöttande, normkritiska samtal med unga killar. Som ett stöd i verksamheten finns materialet ”Normkritiska nätsamtal med killar”. Organisationen upplevde att det fanns ett behov av att utifrån normkritiska perspektiv och utvecklingsmöjligheter uppdatera detta metodstöd. Jag granskade texterna och gav förslag till revideringar samt bidrog med textavsnitt för att utveckla och förtydliga metodstödet.

Stockholms stad – textproduktion med fokus på normkritiska perspektiv i pedagogiskt arbete

Stockholms stad drev under flera år en egen hbtq-diplomering vilken syftade till att i stadens verksamheter utveckla och fördjupa kunskapen om hbtq-relaterade frågor och arbetssätt. Jag genomförde ett flertal sådana utbildningsinsatser med främst skolverksamheter. Diplomeringen byggde på ett skrivet utbildningsmaterial. Ett behov uppstod avseende att specifikt anpassa detta till skolverksamhet vilket jag fick i uppdrag att genomföra, avseende generella skrivningar men också specifika uppgifter som skulle genomföras inom ramen för diplomeringen.